Matematika 1 / Aplikovaná Informatika

2019/2020-- Zimný semester

Prednášajúci

doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc., boris.rudolf[at]stuba.sk, miestnosť A - 403

Prednášky

Deň

Miestnosť

Od

Do

Krúžky

Učiteľ

utorok

AB-300

8:00

9:40

všetky

B.Rudolf

štvrtok

AB-300

10:00

11:40

všetky

B.Rudolf

Cvičiaci

CVIČENIA

Deň

Miestnosť

Od

Do

Krúžok

Učiteľ

piatok

B-101

9:00

10:40

API/1.kr.

E.Pastuchová

piatok

B-101

11:00

12:40

API/2.kr.

E.Pastuchová

piatok

C-101

9:00

10:40

API/3.kr.

K.Čipková

piatok

C-101

11:00

12:40

API/4.kr.

K.Čipková

streda

B-704

15:00

16:40

API/5.kr.

E.Pastuchová

streda

B-704

13:00

14:40

API/6.kr.

E.Pastuchová

štvrtok

B-704

13:00

14:40

API/7.kr.

E.Pastuchová

štvrtok

B-704

15:00

16:40

API/8.kr.

E.Pastuchová

piatok

B-101

9:00

10:40

API/9.kr.

E.Pastuchová

štvrtok

B-704

13:00

14:40

API/10.kr.

E.Pastuchová

piatok

B-101

11:00

12:40

API/11.kr.

E.Pastuchová

štvrtok

B-704

15:00

16:40

API/12.kr.

E.Pastuchová

streda

B-704

13:00

14:40

API/13.kr.

E.Pastuchová

piatok

C-101

11:00

12:40

API/14.kr.

K.Čipková

streda

B-704

15:00

16:40

API/15.kr.

E.Pastuchová

Oznamy

6.2.2020
Výsledky opravného termínu skúšky budú vložené do AIS zajtra t.j. 7.2.2020.
Nahliadnutie do opravených skúškových písomiek bude možné v pondelok dňa 10.2.2020 od 10.30 hod v miestnosti AB-150.

15.1.2020
Opravný termín skúšky je v stredu 5.2.2020 o 11.00 v miestnostiach BC-300, CD - 300 a DE - 300.

Výsledky riadneho termínu skúšky sú vložené do AIS.
Nahliadnutie do opravených skúškových písomiek bude možné dňa 15.1.2020 od 10.15 hod v miestnosti AB-150.

21.11.2019
Termín opravnej písomky je piatok 13.12.2019 o 15.00.

19.11.2019
Výsledky z priebežnej písomky sú zapísané do AIS. Bodový priemer je 17.8 bodu.

13.11.2019
V dňoch od 20.11.2019 do odvolania sú cvičenia z miestnosti B-704 presunuté do miestnosti DE-150 alebo DE-300.

7.11.2019
Rozpis do miestností a na termíny a tiež možné typy príkladov na písomke sú uvedené na tejto stránke v časti priebežné písomky.

2.10.2019
Termín priebežnej písomky je piatok 15.11.2019 o 14.00 a 15.00.
Rozpis do miestností a časov a tiež obsah písomky bude zverejnený na tejto stránke.

19.9.2019
Výsledky vstupného testu sú vložené do AIS.
Priemerný bodový výsledok paralelky API je 5.785 bodu.
Svoj osobný výsledok aj priemerný nájdete v Akademickom informačnom systéme (AIS), v predmete Matematika 1 v položke priebežné výsledky, v súbore Uvod Do Studia.

Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)

 1. Pojem funkcie reálnej premennej. Definičný obor a obor hodnôt. Vlastnosti funkcie: parita, ohraničenosť, maximum, minimum, supremum, infimum. Bijektívna funkcia, inverzná funkcia.
 2. Elementárne reálne funkcie, mocninová, exponenciálna, logaritmická, Trigonometrické a cyklometrické funkcie.
 3. Limita a spojitosť funkcie. Konečné limity. Nevlastná limita. Limita v nevlastnom bode. Jednostranné limity.
 4. Spojitosť. Vlastnosti spojitých funkcií na uzavretom intervale.
 5. Pojem derivácie. Výpočet derivácie funkcie reálnej premennej. Geometrický význam derivácie, rovnica dotyčnice, prvý diferenciál.
 6. Monotónnosť a lokálne extrémy. Vlastnosti diferencovateľnej funkcie na uzavretom intervale.
 7. Derivácie vyšších rádov. Konvexnosť a konkávnosť. Extrémy a 2.derivácia. L‘Hospitalovo pravidlo.
 8. Postupnosť ako funkcia na množine prirodzených čísel. Limita postupnosti. Vlastnosti. Postupnosť definovaná rekurentne.
 9. Nekonečné rady. Pojem konvergencie. Geometrický rad. Kritériá konvergencie radov s nezápornými členmi.
 10. Neurčitý integrál, definícia, elementárne integrály, metóda per partes a substitúcia.
 11. Integrovanie racionálnych funkcii, rozklad na elementárne zlomky.
 12. Určitý integrál (Riemannov), vzťah medzi integrálom a primitívnou funkciou, metódy integrovania, aplikácie určitého integrálu.

Literatúra

 1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
 2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
 3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
 4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Elektronický text dostupný na tejto strane).
 5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
 6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Podmienky účasti na skúške z M1

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich dní. Treba ho doložiť patričným dokladom.
* Celkový počet bodov na skúške z M1 je 100. Počas semestra sa píše 1 písomka, na ktorej môže študent získať 30 bodov, na skúške 70 bodov.
* Na skúške sa môže zúčastniť študent, ktorý nemá neospravedlnenú neúčasť na cvičeniach a počas semestra získal aspoň 15 bodov.
* Neúčasť na písomke je možná iba zo závažných dôvodov, posúdenie ktorých je v kompetencii cvičiaceho. Neúčasť je potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Cvičiaci posúdi či študent môže absolvovať náhradný test.
* Skúška je písomná. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov.
* Neúčasť na skúške je potrebné ospravedlniť na PGO najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom. Pokiaľ sa študent neospravedlní do daného termínu, nemá nárok na náhradný termín.
* Na písomkách a na skúške sa nepoužívajú kalkulačky.
* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

Priebežné písomky

Počas semestra sa bude písať 1 písomka.
Písomka bude v 8. týždni semestra.
Výsledok písomky bude možné opraviť na opravnej písomke. Táto bude v 11.- 12. týždni semestra.
Presný termín a obsah písomiek bude oznámený dopredu na tomto mieste a na prednáške.

Zápočtová písomka bude v piatok 15.11.2019 o 14.00 a o 15.00.

Na písomke sa zúčastnite podľa rozpisu: rozpis.pdf,

Ukážka riešenia písomky je tu: riesenie191.jpg, riesenie192.jpg,

Opravná zápočtová písomka bude v piatok 13.12.2019 o 15.00 v miestnostiach AB -300, BC-300.

Bude trvať približne 50 minút a bude zostavená zo 4 príkladov.
Možné typy príkladov sú nasledujúce:

 1. Definičný obor, obor hodnôt a inverzná funkcia.
 2. Výpočet limity funkcie.
 3. Spojitosť funkcie.
 4. Rovnica dotyčnice a prvý diferenciál.
 5. Intervaly monotónnosti a lokálne extrémy.
 6. Konvexnosť, konkávnosť a inflexné body.
 7. Výpočet limity funkcie pomocou L'Hospitalovho pravidla.
 8. Asymptoty v nekonečne.

  Na písomke nebudú teoretické otázky.

Na písomke sa zúčastnite podľa nasledujúceho rozpisu: rozpisOT.pdf,

Študenti, ktorí písali riadnu písomku a ešte nezískali dostatok bodov na zápočet, sú prihlásení automaticky.
Študenti, ktorí nepísali riadnu písomku, alebo nie sú spokojní s výsledkom a chcú písomku opravovať, sa prihlásia na opravnú písomku u prednášajúceho.
Zadanie písomky bude podobné ako na riadnom termíne.
Po napísaní opravnej písomky sa výsledok z riadnej písomky nahradí výsledkom z opravnej písomky.

Náhradná zápočtová písomka pre riadne ospravedlnených študentov bude v utorok 17.12 o 8.00 v miestnosti C-517. Zúčastniť sa môžu len študenti, ktorí nepísali niektorú písomku a sú z nej riadne ospravedlnení.

Cvičenia

Príklady na 1. týždeň: Priklady1.pdf
Príklady na 2. týždeň: Priklady2.pdf
Príklady na 3. týždeň: Priklady3.pdf
Príklady na 4. týždeň: Priklady4.pdf
Príklady na 5. týždeň: Priklady5.pdf
Príklady na 6. týždeň: Priklady6.pdf
Príklady na 7. týždeň: Priklady7.pdf
Príklady na 8. týždeň: Priklady8.pdf
Príklady na 9. týždeň: Priklady9.pdf
Príklady na 10. týždeň: Priklady10.pdf
Príklady na 11. týždeň: Priklady11.pdf
Príklady na 12. týždeň: Priklady12.pdf

Skúste výpočty a prípadne kreslenie grafov použitím https://www.wolframalpha.com/examples/Math.html

Tabuľku hodnôt goniometrických funkcií a niektoré goniometrické identity nájdete tu:

Goniometrické funkcie

Prednášky

Tu je elektronická verzia literatúry č. 4:

Matematická analýza - pdf

Skúšky

Skúška je písomná.

Pozostáva z teoretickej časti, ktorá bude ohodnotená 20 bodmi a piatich príkladov ohodnotených spolu 50 bodmi.
Čas na vypracovanie teoretickej časti je 30 minút.
Čas na riešenie príkladov je 90 minút.

Na skúške budú 2 príklady z diferenciálneho počtu,
1 príklad z nekonečných radov,
2 príklady z integrálneho počtu.

Na skúške sa nepoužívajú žiadne pomôcky okrem vzorcov z goniometrických funkcií.

Goniometrické funkcie

Riadny termín skúšky je v stredu 8.1.2020 o 11.00 v miestnostiach AB-300, BC-300, CD-300 a DE-300

Na skúškovej písomke sa zúčastnite podľa nasledujúceho rozpisu:

RozpisNaSkusku.pdf

Ukážka zadania skúšky z predchádzajúceho obdobia: skuska.jpg

Riešenie skúšky z 8.1.2020: riesenie19.jpg

Opravný termín skúšky je v stredu 5.2.2020 o 11.00 v miestnostiach BC-300, CD - 300 a DE - 300

Ponúkam konzultáciu pred skúškou 4.2.2020 o 10.00 v miestnosti AB - 150. Riešim len Vami predložené príklady.E.Pastuchová

Študenti, ktorí neuspeli na riadnom termíne sú na opravný termín prihlásení automaticky.

Študenti, ktorí nie sú spokojní so svojim výsledkom a chcú si opraviť známku získanú na riadnom termíne, sa môžu prihlásiť na opravný termín skúšky u prednášajúceho až do vyčerpania voľnej kapacity miestností. V prípade neúspešnej opravy im zostáva v platnosti známka z riadneho termínu.

Na opravnej skúške sa zúčastnite podľa rozpisu, ktorý bude zverejnený tu: RozpisNaOpravnuSkusku.pdf

Riešenie skúšky z 5.2.2020: riesenie20op.jpg

Náhradný termín skúšky pre riadne ospravedlnených študentov je v utorok 11.2.2020 o 9.00 v bloku C na 3.poschodí .

Fórum (stránky doporučené študentmi)

Tu môžete nájsť niektoré typy príkladov s postupom riešenia:

http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/Sbirka_uloh/video/obsah.html

V tomto semestri sú zaujímavé kapitoly 3, 4, 5, 6.

Matematika1/ParalelkaA (last edited 2020-02-10 10:20:26 by ElenaPastuchova)