Differences between revisions 231 and 232

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
'''Skúška -- opravný termín -- definitívny oznam.''' Opravný termín skúšky sa bude písať '''v pondelok 25.6.2018 o 8:00 hod.''' Všetci študenti píšu v miestnosti '''BC-300.''' '''Možnosť nahliadnutia''' do opravech písomiek bude '''v piatok 29.6.2018 o 11:00 hod. v miestnosti AB-300.'''
Line 24: Line 24:
<<Pozor>>
'''Možnosť opraviť si známku inú ako FX.''' Kto si chce opraviť známku z riadneho termínu inú ako FX, môže prísť na opravný termín -- v tom prípade sa ale jeho výsledok v AISe dočasne zmení na FX. Ak výsledok na opravnom termíne bude lepší ako FX, do AIS dostane túto známku. V prípade, že na opravnom termíne získa FX, do AIS dostane známku E. (Teda nie je možné úplne stratiť skúšku.) Študenti, ktorí majú o toto záujem, nech sa prihlásia mailom u M. Polakoviča najneskôr do 20.6.2018 do 15:00 hod. '''Pozor! Toto sa netýka študentov, ktorí získali na riadnom termíne známku FX. Tí sa nemusia prihlasovať, majú právo písať opravný termín automaticky.'''
<<Pohov>>

Diskrétna matematika

2017/2018 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Možnosť nahliadnutia do opravených písomiek bude v piatok 29.6.2018 o 11:00 hod. v miestnosti AB-300.

Stručná osnova predmetu

 • Množiny
 • Úvod do logiky
 • Dôkazy (priamy dôkaz, dôkaz sporom, matematická indukcia)
 • Binárne relácie
 • Zobrazenia (funkcie)
 • Matice relácií
 • Relácia ekvivalencie
 • Úvod do teórie grafov
 • Sledy a cykly
 • Hamiltonovská kružnica
 • Dijkstrov algoritmus
 • Reprezentácie grafov
 • Izomorfizmy grafov
 • Rovinnosť
 • Stromy
 • Kostry
 • Minimálne kostry
 • Binárne stromy
 • Prechody stromami
 • Rozhodovacie stromy
 • Izomorfizmy stromov

Literatúra

 1. PREPARATA, F. - YEH, R. Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr, Bratislava, Alfa, 1982, 336 s.

 2. JOHNSONBAUGH, R. Discrete mathematics, New York, Macmillan Publishing Company, 1990, 705 s.

 3. GALANOVÁ, J. - KAPRÁLIK, P. Diskrétna matematika, Bratislava, STU v Bratislave, 1997, 143 s.

 4. DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia, 2002, 257 s.

 5. ROSEN, K.H. Discrete Mathematics and Its Applications, New York, Mc Graw-Hill, 2012

 6. Zbierka: http://web.tuke.sk/fei-km/sites/default/files/prilohy/10/Zbierka-DM.pdf

Podmienky na zápočet

 • Účasť na cvičeniach je povinná. Prípadnú neúčasť je potrebné ospravedlniť.
 • Cez semester sa píšu dve písomky spolu za 30 bodov.
 • Na zápočet treba získať spolu aspoň 15 bodov.
 • Študent, ktorý cez semester získa menej ako 15 bodov a splní dodatočne upresnené podmienky, dostane možnosť písať opravnú písomku. Po jej úspešnom napísaní bude mať zápočet so ziskom 15 bodov.
 • Cez semester je možné získať bonusové body. Ich udeľovanie je v kompetencii vyučujúcich a pravidlá ich započítavania k ostatným bodom budú upresnené neskôr.
 • Právo písať náhradnú písomku má iba ten študent, ktorý sa z písomky riadne ospravedlní.
 • Oznamy o termínoch konania všetkých písomiek budú včas zverejnené na tejto stránke a na prednáške. Náhradné písomky sa píšu spravidla naraz pred koncom semestra.

Príklady a cvičenia

DiskretnaMatematika (last edited 2018-06-25 13:12:46 by MarcelPolakovic)