Differences between revisions 47 and 48

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 82: Line 82:
Záverečné hodnotenie: skúška bude písmnou formou. Maximálny počet bodov bude sk = 70b. Záverečné hodnotenie: skúška bude písomnou formou. Maximálny počet bodov bude sk = 70b.

Algebraické štruktúry

2016/2017 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Niektoré príklady a cvičenia: priklady.pdf, algebra_2.pdf

Stručná osnova predmetu

Úvod do predmetu: Množiny, zobrazenia, bin. relácie, bin. operácie, morfizmy

Algebraické štruktúry s jednou bin. operáciou : grupoid, pologrupa, monoid, grupa (symetrická grupa , cyklická grupa, Abelova grupa) rozklad grupy podľa podgrupy, súčin grúp

Algebraické štruktúry s dvomi bin. operáciami: okruhy (s jednotkou, bez jednotky), polia, konečné polia (Galoiasove polia)

Algebraické štruktúry s bin. operáciami a reláciami: posety, zväzy, ortomodulárne zväzy, Booleanova algebra, algebra logických sieti

Literatúra

  1. T. Katriňák, M. Gavalec, E. Gedeonová, J. Smítal: Algebra a teoretická aritmetika. Univerzita Komenského Bratislava, 2002, ISBN 80-223-1674-1

  2. F.P. Preparata, R.T. Yeh: Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr. Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1982

  3. S. Mac Lane, G. Birkhoff: Algebra. Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1973

  4. P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria. Albert Marenčin PT, spol. s.r.o., Bratislava 2011

Podmienky na zápočet a záverečné hodnotenie:

Zápočet: V druhej polovici semestra sa bude písať písomka. Maximálny počet bodov bude cv = 30.

  • Na získanie zápočtu bude potrebných minimálne 15 bodov z cvičení (cv > 14).

Záverečné hodnotenie: skúška bude písomnou formou. Maximálny počet bodov bude sk = 70b.

Známka A -- E:

  • sk > 34b AND sk + cv > 55b

Známka FX:

sk < 35b OR sk + cv < 56b

Príklady a cvičenia

Prednášky

1. Množiny, zobrazenia, mohutnosť množín

2. Relácia na množine, inverzná relácia, komplementárna relácia, relácia usporiadania, relácia ekvivalenie, skladanie relácii

3. Binárne operácie, neutrálne prvky, inverzné prvky

AlgebraickeStruktury (last edited 2018-02-14 08:23:01 by OlgaNanasiova)